pojęcie: MBSE

Inżynieria sys­te­mów opar­ta na mode­lach (MBSE) jest sfor­ma­li­zo­wa­ną meto­do­lo­gią, któ­ra jest uży­wa­na do wspie­ra­nia wyma­gań, pro­jek­to­wa­nia, ana­li­zy, wery­fi­ka­cji i wali­da­cji zwią­za­nych z roz­wo­jem zło­żo­nych sys­te­mów. W prze­ci­wień­stwie do inży­nie­rii skon­cen­tro­wa­nej na doku­men­tach, MBSE sta­wia mode­le w cen­trum pro­jek­to­wa­nia sys­te­mu. Zwiększone roz­po­wszech­nie­nie śro­do­wisk mode­lo­wa­nia cyfro­we­go w cią­gu ostat­nich kil­ku lat dopro­wa­dzi­ło do wzro­stu popu­lar­no­ści MBSE. W stycz­niu 2020 roku NASA odno­to­wa­ła ten trend, infor­mu­jąc, że MBSE jest coraz czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ny zarów­no przez prze­mysł, jak i rząd jako spo­sób na śle­dze­nie zło­żo­no­ści sys­te­mu”. (źr. Krótkie wpro­wa­dze­nie do MBSE).