pojęcie: MDA

ang. Model Driven Architecture (archi­tek­tu­ra zorien­to­wa­na na mode­le), archi­tek­tu­ra opar­ta na otwar­tych stan­dar­dach OMG (Object Management Group), pozwa­la na odse­pa­ro­wa­nie w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu logi­ki biz­ne­so­wej, logi­ki apli­ka­cji i jej imple­men­ta­cji (źr. www​.omg​.org/​mda)