pojęcie: MDA

ang. Model Driven Architecture (archi­tek­tu­ra zorien­to­wa­na na mode­le), archi­tek­tu­ra opar­ta na otwar­tych stan­dar­dach OMG (Object Management Group), pozwa­la na odse­pa­ro­wa­nie w ana­li­zie i pro­jek­to­wa­niu logi­ki biz­ne­so­wej, logi­ki apli­ka­cji i jej imple­men­ta­cji (źr. www​.omg​.org/​mda).

MDA defi­niu­je trzy typy mode­li: CIM, PIM, PSM (patrz pozo­sta­łe defi­ni­cje w słow­ni­ku). Model CIM (biz­ne­so­wy) to nie­za­leż­ny od tech­no­lo­gii model opi­su­ją­cy cele biz­ne­so­we (BMM), pro­ce­sy biz­ne­so­we (BPMN) oraz logi­kę tych pro­ce­sów i wspól­ny słow­nik (SBVR). Model ten powi­nien tak­że zawie­rać struk­tu­ry danych (doku­men­tów, tu UML). Model PIM (UML) to model opi­su­ją­cy wewnętrz­ną archi­tek­tu­rę i logi­kę pla­no­wa­nej do wdro­że­nia apli­ka­cji (opro­gra­mo­wa­nia). Zakres tego wdro­że­nia okre­śla sie z uży­ciem dia­gra­mu przy­pad­ków uży­cia (nie on ele­men­tem ani CIM ani PIM, to łącz­nik). Model PSM to pro­jekt wyko­na­nia opro­gra­mo­wa­nia w okre­ślo­nym śro­do­wi­sku deve­lo­per­skim. Tu prak­tycz­nie powsta­je jedy­nie model wdro­że­nia (UML) i doku­men­ta­cja kodu w for­mie wybra­nej przez wyko­naw­cę. Poniżej dia­gram obra­zu­ją­cy związ­ki mie­dzy tymi modelami. 

Struktura mode­li w MDA. Po lewej stro­nie typo­wy pro­ces MDA, po pra­wej pró­ba uży­cia mode­li wyko­ny­wal­nych BPMN (BPEL4WS) w miej­sce PIM, ścież­ka ta jed­nak nie przy­ję­ła się. 

Czytaj tak­że: MDA – Cztery pro­duk­ty czy­li dwa eta­py: wyma­ga­nia i produkt

Zelinski, J. (2020). Synthesis of MOF, MDA, PIM, MVC, and BCE Notations and Patterns. W Applications and Approaches to Object-Oriented Software Design: Emerging Research and Opportunities (s. 78 – 89). IGI Global. https://​www​.igi​-glo​bal​.com/​b​o​o​k​/​a​p​p​l​i​c​a​t​i​o​n​s​-​a​p​p​r​o​a​c​h​e​s​-​o​b​j​e​c​t​-​o​r​i​e​n​t​e​d​-​s​o​f​t​w​a​r​e​/​2​3​5​699