pojęcie: MDE

Model-dri­ven engi­ne­ering (MDE), meto­do­lo­gia ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­na na two­rze­nie mode­li danej dzie­dzi­ny, w tym mode­li poję­cio­wych i innych, budo­wa­nych z wie­lu róż­nych per­spek­tyw w celu opi­sa­nia pro­ble­mu i jego spe­cy­fi­ki; bazu­je na sto­so­wa­niu abs­trak­cji i mode­li mecha­ni­zmów rzą­dzą­cych daną dzie­dzi­ną zamiast deta­licz­nych wyli­czeń i algorytmów.