pojęcie: mechanizm

spo­sób, w jaki coś powsta­je, prze­bie­ga lub dzia­ła (słow­nik j.polskiego PWN), np. spo­sób dzia­ła­nia orga­ni­za­cji, oprogramowania; 

w nauce mecha­ni­zmy są obiek­ta­mi o okre­ślo­nych wła­sno­ściach i pro­ce­sa­mi zor­ga­ni­zo­wa­ny­mi w taki spo­sób, że powo­du­ją one regu­lar­ne zmia­ny, począw­szy od począt­ku, czy też warun­ków począt­ko­wych, aż do zakoń­cze­nia dzia­ła­nia lub warun­ków koń­co­wych (sta­ty­stycz­nie okre­ślo­na kore­la­cja nie jest mode­lem, nie okre­śla ona związ­ku przy­czy­no­wo-skut­ko­we­go, jest jedy­nie stwier­dze­niem sta­ty­stycz­nej powta­rzal­no­ści) (Machamer, P., Darden, L., & Craver, C. F. (2000). Thinking abo­ut mecha­ni­sms. Philosophy of Science, 67(1), 1?25.); .

mecha­nizm jest wyja­śnie­niem powią­za­nia, któ­re­go Hume szu­kał mię­dzy przy­czy­ną a skut­kiem”, mecha­nizm zacho­wa­nia jest zło­żo­nym sys­te­mem, któ­ry opi­su­je to zacho­wa­nie poprzez inte­rak­cję wie­lu kom­po­nen­tów, przy czym inte­rak­cję mię­dzy kom­po­nen­ta­mi moż­na opi­sać opi­sać jako związ­ki uogól­nień (gene­ra­li­za­cji) kom­po­nen­tów tego sys­te­mu” (Glennan, 1996), (patrz tak­że: Mechanism in Science)