pojęcie: mechatronika

dział tech­ni­ki łączą­cy ele­men­ty mecha­ni­ki, budo­wy maszyn, elek­tro­ni­ki, auto­ma­ty­ki, robo­ty­ki oraz infor­ma­ty­ki (s.j.p. PWN); tak­że dzie­dzi­na nauki o sys­te­mach łączą­cych w sobie ele­men­ty mecha­ni­ki i opro­gra­mo­wa­nia (Mhenni et al., 2014)