pojęcie: metamodel

gene­ra­li­za­cja mode­lu, inny­mi sło­wy jeże­li model to abs­trak­cja okre­ślo­nej rze­czy­wi­sto­ści, to meta­mo­del jest uogól­nie­niem okre­ślo­nej kla­sy (zbio­ru) takich mode­li (abs­trak­cji), dany meta­mo­del sys­te­mu repre­zen­tu­je wszyst­kie sys­te­my zgod­ne z tym meta­mo­de­lem, meta­mo­del to kla­sa mode­li, meta­mo­del defi­niu­je seman­ty­kę i syn­tak­ty­kę okre­ślo­nej kla­sy modeli