pojęcie: metoda

sys­te­ma­tycz­nie sto­so­wa­ny spo­sób (Kotarbiński), w obiek­to­wych tech­ni­kach pro­jek­to­wa­nia, spo­sób reali­za­cji ope­ra­cji kla­sy (obiek­tu)