pojęcie: mikro aplikacja

inte­rak­tyw­ny moduł opro­gra­mo­wa­nia zapro­jek­to­wa­ny tak, aby dzia­łał jako w peł­ni zako­do­wa­na apli­ka­cja lub stro­na inter­ne­to­wa; apli­ka­cja, któ­ra jest bar­dzo skon­cen­tro­wa­na na wyko­ny­wa­niu tyl­ko jed­ne­go zada­nia (wspie­ra jed­no zada­nie, aktyw­ność pro­ce­su biz­ne­so­we­go); w odróż­nie­niu od poję­cia mikro­ser­wis, jest skon­cen­tro­wa­na na okre­ślo­nym celu (value); mikro apli­ka­cja jest z zasa­dy samo­wy­star­czal­nym kom­po­nen­tem, poję­cie to powsta­ło w odpo­wie­dzi na mikro­ser­wi­sy, któ­re sta­ły się zbyt roz­drob­nio­ne, nazwa mikro­ser­wis coraz czę­ściej jest inte­pre­to­wa­ną jako samo­dziel­na ope­ra­cja, co dopro­wa­dzi­ło do nara­sta­ją­cej kom­pli­ka­cji zarzą­dza­nia taką architekturą, 

microapp, micro-application, microaplikacja