pojęcie: mikroserwis

kon­cep­cja budo­wy archi­tek­tu­ry apli­ka­cji opar­ta na zało­że­niu, że budo­wa i roz­wój apli­ka­cji to wie­le odręb­nych pro­stych usług zamiast jed­nej mono­li­tycz­nej cało­ści, w archi­tek­tu­rze mikro­ser­wi­sów usłu­gi są drob­no­ziar­ni­ste, a pro­to­ko­ły są lekkie;

mikrousługi, microservice