pojęcie: model biznesowy

Według M. E. Portera model biz­ne­so­wy jest opi­sem dzia­łal­no­ści przed­się­bior­stwa, któ­ra zapew­nia mu zyski. Sprowadza się to do okre­śle­nia roli orga­ni­za­cji w ryn­ko­wym łań­cu­chu war­to­ści, w jakim dzia­ła oraz opi­sa­nia mecha­ni­zmu two­rze­nia tej war­to­ści wewnątrz orga­ni­za­cji. Modele takie wyra­ża się obec­nie w posta­ci pro­ce­sów biz­ne­so­wych i struk­tur oraz ich dyna­mi­ki. Typowe ele­men­ty mode­lu biz­ne­so­we­go: ryn­ko­wy nad­rzęd­ny łań­cuch war­to­ści, model wewnętrz­ne­go łań­cu­cha war­to­ści, model ryn­ko­wych pię­ciu sił, tak­że kon­tek­sto­wa ana­li­za SWOT (źr. M.E.Porter Strategia kon­ku­ren­cji).