pojęcie: model dziedziny systemu

(doma­in model), jest to model opi­su­ją­ce zacho­wa­nie się sys­te­mu, model ten opi­su­je reak­cje okre­ślo­ne­go sys­te­mu na bodź­ce, czy­li tak zwa­ną logi­kę dzie­dzi­no­wą, w przy­pad­ku opro­gra­mo­wa­nia wspie­ra­ją­ce­go zarza­dza­nie orga­ni­za­cją, jest to logi­ka biz­ne­so­wa i prze­twa­rza­ne dane (patrz M.Fowler: An object model of the doma­in that incor­po­ra­tes both beha­vior and data); np. model dzie­dzi­ny sys­te­mu (apli­ka­cji) słu­żą­ce­go do wysta­wia­nia fak­tur sprze­da­ży, to model opi­su­ją­cy spo­sób two­rze­nia tre­ści fak­tur na pod­sta­wie zamó­wień: ceny brut­to, upu­sty, war­to­ści podat­ków itp., w przy­pad­ku sto­so­wa­nia wzor­ca archi­tek­to­nicz­ne­go MVC (Model, View, Controler) jest to kom­po­nent Model, reali­zu­ją­cy logi­kę zacho­wa­nia się systemu.

domain model