pojęcie: model pojęciowy

upo­rząd­ko­wa­ny zbiór pojęć i związ­ków mię­dzy nimi (OMG​.org, 2019)