pojęcie: model procesu

dia­gram (sche­mat blo­ko­wy) obra­zu­ją­cy pro­ces (np. .biz­ne­so­wy) wg. usta­lo­nej kon­wen­cji z uży­ciem okre­ślo­nej notacji