pojęcie: model systemu

przed­sta­wie­nie inte­re­su­ją­cych nas istot­nych wła­ści­wo­ści rze­czy­wi­ste­go (lub two­rzo­ne­go) sys­te­mu w dogod­nej dla nas posta­ci. Model sys­te­mu jest z regu­ły uprosz­cze­niem rze­czy­wi­sto­ści. Powinien zewnętrz­nie zacho­wy­wać się podob­nie jak sys­tem, acz­kol­wiek może mieć inną struk­tu­rę wewnętrz­ną.
Modele: (1) kon­cep­cyj­ne albo jako­ścio­we, (2) fizycz­ne, (3) kom­pu­te­ro­we, (4) mate­ma­tycz­ne. (źr. Findeisen, (Ed.). (1985). Analiza sys­te­mo­wa — Podstawy i meto­do­lo­gia. Państw. wydawn. nauk. )