pojęcie: modelowanie

pro­ces ana­li­zy i two­rze­nia mode­li okre­ślo­nej rze­czy­wi­sto­ści, pod­sta­wo­wym celem mode­lo­wa­nia w ana­li­zach jest: prze­wi­dy­wa­nie, zro­zu­mie­nie, eks­plo­ra­cja, komu­ni­ka­cja; typo­wy pro­ces mode­lo­wa­nia to: two­rze­nie mode­li men­tal­nych – nie­for­mal­nych repre­zen­ta­cji świa­ta, szki­ców, następ­nie ma miej­sce two­rze­nie mode­li for­mal­nych, te mogą być two­rzo­ne jako mode­le mate­ma­tycz­ne lub jako sche­ma­ty blo­ko­we wyko­na­ne z uży­ciem sfor­ma­li­zo­wa­nych nota­cji (Steven Lade, 2019).