pojęcie: moduł

wyod­ręb­nio­ny ele­ment archi­tek­tu­ry roz­wią­za­nia (sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go) peł­nią­cy usta­lo­ną funk­cję, łatwy do okre­śle­nia i wyko­rzy­sta­nia jako część więk­szej cało­ści (sł. j.polskiego).