pojęcie: modus ponendo ponens

[łac., ?spo­sób potwier­dza­ją­cy potwier­dze­niem?], log. pra­wo rachun­ku zdań (sylo­gi­zmu kate­go­rycz­no-hipo­te­tycz­ne­go), według któ­re­go praw­dzi­wość poprzed­ni­ka praw­dzi­wej impli­ka­cji pocią­ga za sobą praw­dzi­wość następ­ni­ka tej implikacji

[(p -> q) i p] -> q  (interpretujemy: jeżeli q wynika z p, i p jest prawdą, to q jest prawdą)