pojęcie: modus tollendo ponens

[łac., ?spo­sób potwier­dza­ją­cy zaprze­cze­niem?], log. pra­wo rachun­ku zdań (sylo­gi­zmu alter­na­tyw­ne­go), według któ­re­go fał­szy­wość jed­ne­go ze zdań praw­dzi­wej alter­na­ty­wy pozwa­la wnio­sko­wać o praw­dzi­wo­ści drugiego.

[(p lub q) i ~p] -> q  (interpretujemy: jeżeli prawdą jest p lub q, i p nie jest prawdą, to prawdą jest q)