pojęcie: nadzór autorski

jed­no z nie­zby­wal­nych upraw­nień z kata­lo­gu autor­skich praw oso­bi­stych, przy­słu­gu­ją­ce każ­de­mu twór­cy z mocy usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych, pole­ga­ją­ce na moż­li­wo­ści nad­zo­ru spo­so­bu wyko­rzy­sta­nia i eks­plo­ata­cji wła­sne­go utwo­ru przez inne oso­by fizycz­ne i praw­ne, przy­kła­dem peł­nie­nia nad­zo­ru autor­skie­go jest pra­wo pro­jek­tan­ta i archi­tek­ta do nad­zo­ru spo­so­bu reali­za­cji (imple­men­ta­cji) jego pro­jek­tu przez inwe­sto­ra i wyko­naw­cę, w szcze­gól­no­ści wyda­wa­nia zgo­dy na wpro­wa­dza­nie zmian do tego pro­jek­tu; wyko­naw­ca (deve­lo­per) wyko­nu­je w takim przy­pad­ku (realizacja/implementacja pro­jek­tu) utwór zależ­ny (źr. USTAWA z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych).