pojęcie: nauka o informacji

(ang. infor­ma­tion scien­ce), jest to inter­dy­scy­pli­nar­na nauka, któ­ra bada wła­ści­wo­ści i zacho­wa­nie infor­ma­cji, siły rzą­dzą­ce prze­pły­wem i wyko­rzy­sta­niem infor­ma­cji oraz tech­ni­ki, zarów­no ręcz­ne, jak i mecha­nicz­ne, prze­twa­rza­nia infor­ma­cji w celu opty­mal­ne­go prze­cho­wy­wa­nia, wyszu­ki­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia (Borko, 1968); patrz tak­że: Informatyka jako dys­cy­pli­na naukowa

information science