pojęcie: nazwa

kla­sa, wyraz albo połą­cze­nie wyra­zo­we ozna­cza­ją­ce kogoś lub coś (patrz tak­że pojęcie)