pojęcie: notacja

ozna­cze­nie cze­goś umow­ny­mi zna­ka­mi; też: zbiór takich zna­ków i ich wza­jem­nych związ­ków (na pod­sta­wie sł j.polskiego)