pojęcie: ontologia

for­mal­na (sfor­ma­li­zo­wa­na) repre­zen­ta­cja pew­nej dzie­dzi­ny wie­dzy (opi­su okre­ślo­nej rze­czy­wi­sto­ści), na któ­rą skła­da się zapis zbio­rów pojęć (ang. con­cept) i związ­ków (aso­cja­cja, ang. asso­cia­tion) mię­dzy nimi, zapis ten two­rzy sche­mat poję­cio­wy, któ­ry będąc opi­sem danej dzie­dzi­ny wie­dzy, może słu­żyć jed­no­cze­śnie jako pod­sta­wa do wnio­sko­wa­nia o wła­ści­wo­ści opi­sy­wa­nych onto­lo­gią pojęć (obec­nie tyl­ko w teo­rii) (Oxford Advanced Learner?s Dictionary, n.d.); onto­lo­gia jako spo­sób for­mal­nej spe­cy­fi­ka­cji wie­dzy z inte­re­su­ją­cej nas dzie­dzi­ny, zna­la­zła zasto­so­wa­nie w tech­no­lo­giach infor­ma­cyj­nych i komunikacji,

Patrz tak­że:

Ontologia jest spe­cy­fi­ka­cją kon­cep­tu­ali­za­cji. Słowo onto­lo­gia” wyda­je się gene­ro­wać wie­le kon­tro­wer­sji w dys­ku­sjach o AI (amg. Artificial Intelligence, sztucz­na inte­li­gen­cja). Ma ono dłu­gą histo­rię w filo­zo­fii, w któ­rej odno­si się do przed­mio­tu ist­nie­nia. Często jest też mylo­ne z epi­ste­mo­lo­gią, któ­ra doty­czy wie­dzy i pozna­nia. W kon­tek­ście dzie­le­nia się wie­dzą, uży­wa­my ter­mi­nu onto­lo­gia w zna­cze­niu spe­cy­fi­ka­cji kon­cep­tu­ali­za­cji. Oznacza to, że onto­lo­gia jest opi­sem (jak for­mal­na spe­cy­fi­ka­cja pro­gra­mu) pojęć i związ­ków, któ­re mogą ist­nieć dla agen­ta lub spo­łecz­no­ści agen­tów. Ta defi­ni­cja jest zgod­na z uży­ciem onto­lo­gii jako zbio­ru pojęć-defi­ni­cji, ale jest bar­dziej ogól­na. I z pew­no­ścią jest to inne zna­cze­nie tego sło­wa niż jego uży­cie w filo­zo­fii. (Gruber, 2009)

?Ontologia for­mal­nie repre­zen­tu­je wie­dzę jako hie­rar­chię pojęć w obrę­bie dome­ny, uży­wa­jąc wspól­ne­go słow­nic­twa do ozna­cza­nia typów, wła­ści­wo­ści i wza­jem­nych rela­cji mię­dzy tymi poję­cia­mi. Ontologie są struk­tu­ral­ny­mi rama­mi orga­ni­zo­wa­nia infor­ma­cji i są wyko­rzy­sty­wa­ne w sztucz­nej inte­li­gen­cji, sie­ci seman­tycz­nej, inży­nie­rii sys­te­mów, inży­nie­rii opro­gra­mo­wa­nia, infor­ma­ty­ce bio­me­dycz­nej, biblio­te­ko­znaw­stwie, zakład­kach w przed­się­bior­stwach i archi­tek­tu­rze infor­ma­cji jako for­ma repre­zen­ta­cji wie­dzy o świe­cie lub jakiejś czę­ści to. Tworzenie onto­lo­gii domen ma rów­nież fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie dla defi­ni­cji i wyko­rzy­sta­nia struk­tu­ry archi­tek­tu­ry kor­po­ra­cyj­nej.? (źr.: https://​enter​ra​so​lu​tions​.com/​b​l​o​g​/​o​n​t​o​l​o​g​y​-​p​o​w​e​r​-​u​n​d​e​r​s​t​a​n​d​i​ng/)

model pojęciowy