pojęcie: open/closed principle

zasa­da otwar­te-zamknię­te (ang. Open/Closed prin­ci­ple): prak­ty­ka pro­jek­to­wa­nia mówią­ca, że apli­ka­cje powin­ny być otwar­te na roz­sze­rze­nie, ale zamknię­te na mody­fi­ka­cje, ozna­cza to pro­jek­to­wa­nie archi­tek­tu­ry tak, by roz­wój opro­gra­mo­wa­nia opie­rał się na przy­ro­ście kodu a nie na jego mody­fi­ko­wa­niu, dzię­ki temu roz­wój ten nie wyma­ga każ­do­ra­zo­we­go re-fak­to­rin­gu i testo­wa­nia cało­ści a jedy­nie two­rze­nia i testo­wa­nia nowych komponentów

zasada otwarte-zamknięte