pojęcie: opinia prawna

pomoc­ni­czy mate­riał ana­li­tycz­ny zwią­za­ny z prak­tycz­ny­mi pro­ble­ma­mi praw­ny­mi doty­czą­cy­mi jed­nost­ko­wej spra­wy lub kon­kret­ne­go przy­pad­ku; zazwy­czaj spo­rzą­dza­ny jest na zamó­wie­nie przez wykwa­li­fi­ko­wa­ne­go praw­ni­ka, naj­czę­ściej adwo­ka­ta lub rad­cę praw­ne­go; przed­mio­tem opi­nii praw­nej jest co do zasa­dy pra­wo i jego aktu­al­ny stan, opi­nie wyma­ga­ją­ce wie­dzy spe­cja­li­stycz­nej poza­praw­nej o okre­ślo­nym przed­mio­cie, nie są opi­nią praw­ną, np. defi­ni­cja utwo­ru w rozu­mie­niu pra­wa jest dogma­tem, jed­nak skla­sy­fi­ko­wa­nie tego czy okre­ślo­na treść – np. pro­gra­mu kom­pu­te­ro­we­go, doku­men­ta­cji – jest utwo­rem w myśl tej defi­ni­cji, nie jest opi­nią praw­ną a dzie­dzi­no­wą (poza­praw­ną),

opinie prawne, opinii prawnych, opinii prawnej, opinią prawną