pojęcie: opracowanie

roz­pra­wa, pra­ca poświę­co­na jakie­muś zagad­nie­niu lub czy­jejś dzia­łal­no­ści, autor­ski pro­dukt pra­cy, tak­że raport 

raport