pojęcie: oprogramowanie

tak­że pro­gram, kod umoż­li­wia­ją­cy użyt­ko­wa­nie kom­pu­te­ra w okre­ślo­nym celu (źr. SJP PWN), patrz tak­że apli­ka­cja, np. opro­gra­mo­wa­nie apli­ka­cyj­ne, opro­gra­mo­wa­nie systemowe.