pojęcie: paradygmat obiektowy

opis rze­czy­wi­sto­ści opar­ty o zało­że­nie, że sys­tem moż­na opi­sać z pomo­cą ukła­du samo­dziel­nych i współ­pra­cu­ją­cych obiek­tów, cechu­ją­cych sie her­me­ty­za­cją i poli­mor­fi­zmem; obiekt wyróż­nia się okre­ślo­nym sta­nem i zacho­wa­niem (ope­ra­cje); w przy­pad­ku pro­gra­mo­wa­nia obiek­to­we­go, języ­ki obiek­to­we reali­zu­ją reu­ży­cie kodu jako dzie­dzi­cze­nie (Korson, T., McGregor, T., & Mcgregor, J. (1990). Understanding Object- Oriented: A Unifying Paradigm. Communications of the ACM September, 1990. Vol. 33: Pp. 40 – 60. Includes Bibliography., 33. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​4​5​/​8​3​8​8​0​.​8​4​459)

Z uwa­gi na to, że dzie­dzi­cze­nie łamie zasa­dą her­me­ty­za­cji, jako reu­ży­cie kodu, jest zastę­po­wa­ne poję­cie sza­blo­nu (tem­pla­te) (OMG​.org. (2017, December). Unified Modeling Language (UML) [OMG​.org]. UML. https://​www​.omg​.org/​s​p​e​c​/​U​ML/).