pojęcie: PIM

an.g Platform Independent Model (model nie­za­leż­ny od plat­for­my, tech­no­lo­gii wyko­na­nia) (Model Driven Architecture (MDA) | Object Management Group, n.d.); we wzor­cu archi­tek­to­nicz­nym MVC (Model View Controler) jest to model kom­po­nen­tu Model sta­no­wią­cy nie­za­leż­ny od plat­for­my model funk­cjo­nal­no­ści i zacho­wa­nia biz­ne­so­we­go apli­ka­cji lub sys­te­mu zin­te­gro­wa­ne­go, zbu­do­wa­ny przy uży­ciu nota­cji UML i innych powią­za­nych stan­dar­dów mode­lo­wa­nia OMG (źr. https://​www​.omg​.org/​m​da/)