pojęcie: polimorfizm

w para­dyg­ma­cie obiek­to­wym, cecha obiek­tów pole­ga­ją­ca na tym, że imple­men­ta­cja ope­ra­cji (meto­da) jest her­me­ty­zo­wa­na a efekt wywo­ła­nia takiej ope­ra­cji może być inny dla róż­nych obiek­tów, zależ­nie od tego do jakie­go obiek­tu zosta­nie skie­ro­wa­ne wywo­ła­nie, np. mamy trzy obiek­ty: muraż, tyn­karz, akro­ba­ta, każ­dy z tych obiek­tów ma ope­ra­cją weź się do robo­ty”, wywo­ła­nie tej ope­ra­cji u każ­de­go z tych obiek­tów da inny efekt, ade­kwat­ny do odpo­wie­dzial­no­ści (roli) obiektu.