pojęcie: polityka biznesowa

okre­ślo­ny spo­sób, wyznacz­nik, dzia­ła­nia osób kie­ru­ją­cych jakąś insty­tu­cją lub orga­ni­za­cją, pre­cy­zo­wa­ny w szcze­gó­łach z pomo­cą imple­men­tu­ją­cych poli­ty­kę reguł biz­ne­so­wych, jest ele­men­tem stra­te­gii orga­ni­za­cji (na podst. sł. j. pol­skie­go PWN, patrz tak­że regu­ły biz­ne­so­we” i stra­te­gia”)

polityka