pojęcie: potrzeba

funk­cja, któ­rej bra­ku­je do osią­gnię­cia celu lub wyko­na­nia dzia­ła­nia (źr. zale­ce­nia UZP)