pojęcie: prace rozwojowe

naby­wa­nie, łącze­nie, kształ­to­wa­nie i wyko­rzy­sty­wa­nie dostęp­nej aktu­al­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z dzie­dzi­ny nauki, tech­no­lo­gii i dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz innej wie­dzy i umie­jęt­no­ści do pla­no­wa­nia pro­duk­cji oraz two­rze­nia i pro­jek­to­wa­nia nowych, zmie­nio­nych lub ulep­szo­nych pro­duk­tów, pro­ce­sów i usług, z wyłą­cze­niem prac obej­mu­ją­cych ruty­no­we i okre­so­we zmia­ny wpro­wa­dza­ne do pro­duk­tów, linii pro­duk­cyj­nych, pro­ce­sów wytwór­czych, ist­nie­ją­cych usług oraz innych ope­ra­cji w toku, nawet jeże­li takie zmia­ny mają cha­rak­ter ulep­szeń, w szczególności:

  • opra­co­wy­wa­nie pro­to­ty­pów i pro­jek­tów pilo­ta­żo­wych oraz demon­stra­cje, testo­wa­nie i wali­da­cję nowych lub ulep­szo­nych pro­duk­tów, pro­ce­sów lub usług w oto­cze­niu sta­no­wią­cym model warun­ków rze­czy­wi­ste­go funk­cjo­no­wa­nia, któ­rych głów­nym celem jest dal­sze udo­sko­na­le­nie tech­nicz­ne pro­duk­tów, pro­ce­sów lub usług, któ­rych osta­tecz­ny kształt nie został określony,
  • opra­co­wy­wa­nie pro­to­ty­pów i pro­jek­tów pilo­ta­żo­wych, któ­re moż­na wyko­rzy­stać do celów komer­cyj­nych, w przy­pad­ku gdy pro­to­typ lub pro­jekt pilo­ta­żo­wy sta­no­wi pro­dukt koń­co­wy goto­wy do wyko­rzy­sta­nia komer­cyj­ne­go, a jego pro­duk­cja wyłącz­nie do celów demon­stra­cyj­nych i wali­da­cyj­nych jest zbyt kosztowna

(źr. Ustawa z dnia 15 stycz­nia 2015 r. o zmia­nie usta­wy o zasa­dach finan­so­wa­nia nauki oraz nie­któ­rych innych ustaw)