pojęcie: prawo

[tu] ogół prze­pi­sów i norm praw­nych regu­lu­ją­cych sto­sun­ki mię­dzy ludź­mi (danej spo­łecz­no­ści), zespół norm praw­nych, przed­miot pro­fe­sji praw­ni­ka

prawnik