pojęcie: Privacy by Design

ozna­cza ochro­nę danych poprzez [wła­ści­we] pro­jek­to­wa­nie tech­no­lo­gii”, jest to zasa­da mówią­ca, że ochro­na danych w pro­ce­du­rach prze­twa­rza­nia danych jest naj­le­piej prze­strze­ga­na, gdy jest już zin­te­gro­wa­na z tech­no­lo­gią w momen­cie jej two­rze­nia [wbu­do­wa­na w logi­kę sys­te­mu], zasa­da ta jest czę­sto roz­sze­rza­na gene­ral­nie na wbu­do­wy­wa­nie zasad (reguł) w mecha­nizm dzia­ła­nia pro­jek­to­wa­nych sys­te­mów, inny­mi sło­wy: sys­tem (mecha­nizm jego dzia­ła­nia) nie powi­nien pozwo­lić na łama­nie obo­wią­zu­ją­cych zasad (pra­wa)

Privacy by Design