pojęcie: problem złośliwy

pro­blem zło­śli­wy (ang. wic­ked pro­blem) to taki skom­pli­ko­wa­ny pro­blem, w któ­rym jest tak wie­le powią­za­nych ze sobą bytów, że nie ist­nie­je jego osta­tecz­na spe­cy­fi­ka­cja, praw­dzi­wy cha­rak­ter pro­ble­mu obja­wia się dopie­ro w mia­rę opra­co­wy­wa­nia roz­wią­za­nia, pro­ble­my, w któ­rych roz­wią­za­niu mają pomóc budo­wa­ne zło­żo­ne sys­te­my są zwy­kle pro­ble­ma­mi złośliwymi”.

W pla­no­wa­niu i poli­ty­ce zło­śli­wy pro­blem to pro­blem, któ­ry jest trud­ny lub nie­moż­li­wy do roz­wią­za­nia z powo­du nie­kom­plet­nych, sprzecz­nych i zmien­nych wyma­gań, któ­re czę­sto trud­no roz­po­znać. Odnosi się do idei lub pro­ble­mu, któ­re­go nie da się napra­wić, gdzie nie ma jed­ne­go roz­wią­za­nia, a zło­śli­wy” ozna­cza raczej opór przed roz­wią­za­niem niż zło. Inna defi­ni­cja mówi o pro­ble­mie, któ­re­go spo­łecz­na zło­żo­ność ozna­cza, że nie ma on okre­ślo­ne­go punk­tu koń­co­we­go”. Ponadto, ze wzglę­du na zło­żo­ne współ­za­leż­no­ści, wysi­łek wło­żo­ny w roz­wią­za­nie jed­ne­go aspek­tu takie­go pro­ble­mu może ujaw­nić lub stwo­rzyć inne problemy.

Rittel i Melvin M. Webber for­mal­nie opi­sa­li kon­cep­cję zło­śli­wych pro­ble­mów po raz pierw­szy w roz­pra­wie z 1973 roku (Rittel & Webber, 2014; 1973; Coffey, 2017).

wicked problem