pojęcie: procedura

skoń­czo­ny i nie­po­dziel­ny zbiór (lub ciąg) instruk­cji (lub reguł lub instruk­cji), opi­su­ją­cy (reali­zu­ją­cy) okre­ślo­ne zada­nie (Angius, 2021)