pojęcie: proces biznesowy

zada­nie lub zestaw połą­czo­nych zadań, wyko­ny­wa­nych w celu uzy­ska­nia okre­ślo­ne­go rezul­ta­tu (Davenport & Short, 1990); BPM (busi­ness pro­cess mana­ge­ment) odno­si się do zarzą­dza­nia i wspar­cia dla zbio­ru wza­jem­nie powią­za­nych pro­ce­sów biz­ne­so­wych, czę­sto w ramach orga­ni­za­cji, obej­mu­je to zarzą­dza­nie wszyst­ki­mi nie­zbęd­ny­mi zaso­ba­mi (np. ludz­ki­mi) w celu zapew­nie­nia osią­gnię­cia celu biz­ne­so­we­go, obsłu­gę wyjąt­ko­wych przy­pad­ków, wpro­wa­dza­nie potrzeb­nych zmian, zapew­nie­nie zgod­no­ści z nowy­mi prze­pi­sa­mi i regu­la­cja­mi, wdra­ża­nie nowych tech­no­lo­gii oraz lep­sze zarzą­dza­nie zaso­ba­mi (Cohn & Hull, 2009), (Rummler & Brache, 2000), (Porter, 1998), 

business process