pojęcie: proces

prze­bieg nastę­pu­ją­cych po sobie i powią­za­nych przy­czy­no­wo okre­ślo­nych zmian (źr. s.j.p. PWN)