pojęcie: Product Owner

jed­no­oso­bo­wa rola w pro­jek­cie, któ­ra odpo­wia­da za mak­sy­ma­li­za­cję korzy­ści jakie odno­si klient (nabyw­ca) z pro­duk­tu, przede wszyst­kim poprzez zarzą­dza­nie zakre­sem pro­duk­tu i wyma­ga­nia­mi oraz prze­ka­zy­wa­nie tej wie­dzy zespo­ło­wi deve­lo­per­skie­mu (dostaw­cy pro­duk­tu), pośred­ni­czy w komu­ni­ka­cji pomię­dzy zespo­łem wyko­naw­cy a inte­re­sa­riu­sza­mi pro­jek­tu po stro­nie zama­wia­ją­ce­go; z regu­ły peł­ni role ana­li­ty­ka biz­ne­so­we­go w eta­pie ana­li­zy biz­ne­so­wej, poprze­dza­ją­cym reali­za­cję (źr. Scott Ambler Agile Modeling: The Product Owner Role).

The role of Product Owner (Scott Ambler, Agile Modeling)
The role of Product Owner (Scott Ambler, Agile Modeling)