pojęcie: produkt

każ­dy obiekt ryn­ko­wej wymia­ny oraz wszyst­ko to, co może być ofe­ro­wa­ne na ryn­ku, pro­duk­tem może być dobro mate­rial­ne, usłu­ga (pro­fe­sjo­nal­na), miej­sce, orga­ni­za­cja bądź idea, przyj­mu­je się, że ma okre­ślo­ne cechy, nazwę, cenę ; tak­że każ­dy okre­ślo­ny efekt czy­jejś pracy