pojęcie: program komputerowy

stan­dar­do­wo w języ­ku pol­skim defi­nio­wa­ny jako: ciąg instruk­cji napi­sa­nych w języ­ku zro­zu­mia­łym dla kom­pu­te­ra”, z uwa­gi na ist­nie­nie języ­ków pro­gra­mo­wa­nia wyż­sze­go pozio­mu i kom­pi­la­to­rów, jest to gene­ral­nie ciąg instruk­cji wyra­żo­ny w dowol­nej, ale sfor­ma­li­zo­wa­nej for­mie, w obec­nych cza­sach pro­gram kom­pu­te­ro­wy jest to każ­da for­ma jego jed­no­znacz­ne­go wyrażenia: 

Programming is not sole­ly abo­ut con­struc­ting softwa­re — pro­gram­ming is abo­ut desi­gning softwa­re [Programowanie to nie tyl­ko two­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia – pro­gra­mo­wa­nie to pro­jek­to­wa­nie oprogramowania.]. 

(Ozkaya, I. (2020). Building Blocks of Software Design. IEEE Software, 37(2), 3 – 5. https://​doi​.org/​1​0​.​1​1​0​9​/​M​S​.​2​0​1​9​.​2​9​5​9​049)