pojęcie: projekt

doku­ment zawie­ra­ją­cy obli­cze­nia, rysun­ki itp. doty­czą­ce wyko­na­nia jakie­goś obiek­tu lub urzą­dze­nia, tak­że opro­gra­mo­wa­nia (na podst. s.j.p. PWN), tak­że opi­sa­ny i nazwa­ny zbiór aktyw­no­ści, któ­rych celem jest powsta­nie takie­go doku­men­tu (pro­dukt)