pojęcie: przestrzeń nazw

zestaw pojęć, któ­rych defi­ni­cje się wza­jem­nie wyklu­cza­ją, wypeł­nia­ją­cych zna­cze­nia­mi, w spo­sób zupeł­ny, pewien ści­śle okre­ślo­ny, zamknię­ty obszar poję­cio­wy (dzie­dzi­no­wy); poję­cia danej prze­strze­ni nazw pozwa­la­ją na jed­no­znacz­ne opi­sa­nie dowol­ne­go bytu dane­go obsza­ru poję­cio­we­go (dzie­dzi­no­we­go) na usta­lo­nym pozio­mie abs­trak­cji; swo­bo­da łącze­nia pojęć w zda­nia (budo­wa­nie opi­su z uży­ciem pojęć danej prze­strze­ni nazw) może być ogra­ni­czo­ne okre­ślo­ny­mi regu­ła­mi; zna­cze­nie pojęć to ich seman­ty­ka, regu­ły ich łącze­nia to syn­tak­ty­ka, prze­strzeń nazw wraz z jej syn­tak­ty­ka to nota­cja (opr. wł. J.Żeliński)