pojęcie: przypadek użycia

(usłu­ga apli­ka­cji) repre­zen­tu­je okre­ślo­ne, ini­cjo­wa­ne przez akto­ra (użyt­kow­ni­ka), zacho­wa­nie, któ­re­go celem jest z góry okre­ślo­ny i przy­dat­ny dla akto­ra rezul­tat, może zawie­rać moż­li­we warian­ty jego pod­sta­wo­we­go zacho­wa­nia (zestaw zacho­wań sys­te­mu sku­pio­ny wokół jed­ne­go kon­tek­stu), w tym wyjąt­ko­we zacho­wa­nie takie jak obsłu­ga błę­dów, ozna­cza kon­kret­ne (w celu uzy­ska­nia kon­kret­ne­go efek­tu) uży­cie Systemu (apli­ka­cji); klu­czo­we poję­cia sko­ja­rzo­ne z Przypadkami Użycia to Aktor i System (na pod­sta­wie UML v.2.5.1., www​.omg​.org).

usługa aplikacyjna