pojęcie: PSM

ang. Platform Specific Model; trze­ci etap pro­ce­su MDA (ang. model spe­cy­ficz­ny dla uży­tej tech­no­lo­gii), (Model Driven Architecture (MDA) | Object Management Group, n.d.); jest to peł­ny model archi­tek­tu­ry imple­men­ta­cji (sta­no­wi roz­sze­rze­nie mode­lu PIM); (patrz tak­że słow­nik IGI Global)