pojęcie: rachunek zdań

teo­ria log. roz­wa­ża­ją­ca związ­ki mię­dzy zda­nia­mi w obrę­bie zdań zło­żo­nych; ?teo­ria spój­ni­ków log., ich seman­tycz­nych wła­ści­wo­ści oraz wszel­kich pojęć, któ­re moż­na defi­nio­wać, odwo­łu­jąc się wyłącz­nie do postu­la­tów okre­śla­ją­cych sens spój­ni­ków logicz­nych; za pomo­cą funk­to­rów zda­nio­twór­czych może­my two­rzyć róż­ne sche­ma­ty zdań lub funk­cji zda­nio­wych zło­żo­nych; w popraw­nym wnio­sko­wa­niu waż­ną rolę odgry­wa­ją takie zda­nia zło­żo­ne, któ­re są zawsze praw­dzi­we bez wzglę­du na war­to­ści logicz­ne zdań, z któ­rych zosta­ły zbu­do­wa­ne; zda­nia takie nazy­wa­my pra­wa­mi lub tau­to­lo­gia­mi rachun­ku zdań (pra­wa rachun­ku zdań).

logika zdań