pojęcie: RACI

akro­nim od angiel­skich słów: Responsible, Accountable, Consult, Inform. Oznaczają kolejno:

  • R – Responsible, to oso­ba odpo­wie­dzial­na za reali­za­cję (wyko­na­nie) zada­nia i jego produkt,
  • A – Accountable to oso­ba odpo­wia­da­ją­ca za powsta­ły produkt, 
  • C – Consult, to oso­ba posia­da­ją­ca wie­dzę mery­to­rycz­ną o przed­mio­cie zada­nia, jest eks­per­tem dzie­dzi­no­wym, jest to oso­ba dostęp­na na żąda­nie jako konsultant, 
  • I – Informed, to oso­ba, któ­ra jest infor­mo­wa­na o zakoń­cze iu i wytwo­rze­niu pro­duk­tu zadania.

Macierz ta wyko­rzy­sty­wa­na do doku­men­to­wa­nia zakre­su odpo­wie­dzial­no­ści w pro­ce­sach i procedurach:

Przykład macie­rzy RACI.