pojęcie: realizacja systemu

spe­cy­fi­ka­cja cech sys­te­mu: metod ope­ra­cji oraz typów i war­to­ści atry­bu­tów, wyra­żo­na w posta­ci wzo­rów mate­ma­tycz­nych, algo­ryt­mów lub tablic, opi­su­ją­cych powsta­wa­nie odpo­wie­dzi sys­te­mu na bodź­ce (J.Żeliński, Zastosowanie nota­cji UML i Ogólnej Teorii Systemów w mode­lo­wa­niu odpo­wie­dzi sys­te­mów, 2019); model sza­blo­nów, syn­te­zy mode­li, ram, skład­ni­ków itp. (UML v.2.5.1. Rozdz. 7.7.3.4 Realization).